Podvojné účtovníctvo

V oblasti podvojného účtovníctva ponúkame:

 • účtovanie prijatých a vydaných faktúr
 • vystavenie vydaných faktúr
 • vedenie hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia a účtovanie majetku, výpočet odpisov
 • spracovanie banky a hotovostnej pokladne
 • zákazkové účtovanie
 • evidencia jázd
 • spracovanie dane z motorových vozidiel
 • spracovanie daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty, vrátane podkladov a súhrnných výkazov
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb, finančných výkazov (Súvaha, Výkaz Ziskov a Strát, Výkaz Cash Flow) a poznámky k finančným výkazom
 • inventúra účtov k ročnej uzávierke
 • zastupovanie klienta v styku s daňovým úradom a zdravotnými poisťovňami
 • spracovanie štatistických výkazov
 • vypracovanie účtovných smerníc