Podvojné účtovníctvo

V oblasti podvojného účtovníctva ponúkame:

  • účtovanie prijatých a vydaných faktúr
  • vystavenie vydaných faktúr
  • vedenie hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie
  • evidencia pohľadávok a záväzkov
  • evidencia a účtovanie majetku, výpočet odpisov
  • spracovanie banky a hotovostnej pokladne
  • zákazkové účtovanie
  • evidencia jázd
  • spracovanie dane z motorových vozidiel
  • spracovanie daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty, vrátane podkladov a súhrnných výkazov
  • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb, finančných výkazov (Súvaha, Výkaz Ziskov a Strát, Výkaz Cash Flow) a poznámky k finančným výkazom
  • inventúra účtov k ročnej uzávierke
  • zastupovanie klienta v styku s daňovým úradom a zdravotnými poisťovňami
  • spracovanie štatistických výkazov
  • vypracovanie účtovných smerníc